Süreç Sonrası

 • Teneffüslerde, koridor ekranlarından ve kantin ekranlarından kısa ve dikkat çekici olarak yayınlanan ders ile ilgili videolar, kısa tanıtımlar, dersin görsel olarak pekiştirilmesine de destek olur.
 • Ders süresince, eğitim ve davranışsal yönden, istenen düzeyde olmadığı, öğretmenin tabletlere işaretlemesi ile belirlenen öğrenciler, ilgili öğretmen tarafından pekiştirme sınıfına alınır ve bu sınıfta bire bir ve öğrencinin öğrenme özelliklerine göre tekrar yapılır, öğrencinin öğrenmesine katkı sağlanır.
 • Ders esnasında öğrencilerin yapmamaları gerektiği halde yaptığı, yapması gerektiği halde yapmadığı davranışlar, katlarda görevli öğretmen (davranışsal takip görevlisi) öğretmenlerde bulunan tablet aracılığıyla sisteme işlenir. Bu davranışların zamana, döneme, derse, kişiye vb. durumlara göre farklılaşıp farklılaşmadığını sistem üzerinden gözlemlenir. İhtiyaç durumunda gerekli önlemler için, okul rehberlik bölümü öğrenci ile ilgili gerek bire bir çalışma ve yönlendirme gerekse ailesi ile birlikte çözüm arama noktasında devreye girer.
  Öğrencinin öğrenme sürecinde aktif olarak yer alacak olması kendini tanıma ve kabul etme ile birlikte benlik ve kişilik gelişimine olumlu katkıları olacaktır.
 • Öğrenci bu sistemde başkası ile değil kendi ile yarışacağından başarma duygusunu hissedecektir ki bu onun için en önemli motivasyon kaynağı olacaktır.
 • Her bir öğrenci sınıftaki diğer öğrencilerle doğru eğitsel, sosyal ve psikolojik etkileşimler kuracağı için kendini sınıfa, okula ve topluma ait hissetmesi sağlanacaktır ki bu hem uyumsuz davranışların hem de okul devamsızlığı ve okul terkinin önlenmesinde önemli bir faktör olacaktır.
 • Model, öğrencilerin birbirlerine psikolojik şiddet, zorbalık ve etiketlemeyi de engelleyici bir anlayışa sahiptir.
 • Program dışı etkinliklerin fazla olması öğrenciye her alanda sahip olduğu yetenekleri keşfetme ve geliştirme imkanı sağlayacaktır.
 • Öğrenciler günlük, haftalık ve aylık zaman dilimlerinde kendilerinin gösterdikleri gelişime ve bu gelişimi nasıl başardıklarına ilişkin geri bildirim alma imkanına sahip olacaklardır.
 • Öğrenci sisteme girmeden önce sahip olduğu bilişsel, duygusal, davranışsal ve psikolojik prolinin belirlenecek olması, öğrenciye ne zaman nasıl yardım edileceğine ilişkin en önemli yol haritasını oluşturacaktır.
 • Ailelerin, çocuklarının davranışları hakkında değil davranışlarının nedenleri hakkında düzenli, tutarlı, yerinde ve zamanında bilgilendirilecek olmaları onların okul ile daha işlevsel bir işbirliğine girmelerine katkı sağlayacaktır.
 • Bu sistem öğretmene öğrencinin ne öğrendiğinden önce neyi öğrenmesi gerektiğini ve nasıl öğreneceğini bildirmesi açısından önemlidir.
 • Öğrenmede en önemli unsur, diğer bir ifadeyle öğrenme sürecini başlatan değişken kişinin istekli olmasıdır. Bu sistem öğrencinin bu uyarılma düzeyine doğal olarak sahip olacağını ön görmektedir. Çünkü öğrenci kendini tanıdıkça eksikliklerinin ve geliştirilmesi gereken yönlerinin farkına varacaktır. İstek duygusunu ortaya çıkaran en temel faktör eksiklik duygusudur. Bu noktada mevcut sistem eksiklik duygusunu öğrenciyi yarıştırarak sağlarken önerilen sistem ise eksiklik duygusunu ortam düzenleyerek oluşturmakta ve öğrenciyi başkası ile değil kendi ile yarıştırarak yapmayı planlamaktadır.
  Önerilen sistemde öğrenciler doğru etkileşimsel deneyimlere sahip olacakları için farklılıklarla birlikte yaşamayı başaracak dinamiklere de sahip olacaklardır. Çünkü sistem sadece birinden bir şey almayı değil aynı kişiye bir şey vermeyi de gerekli kılmaktadır.
 • Modelin en güçlü yanlarından birisi de okul ve aile arasındaki bağa verdiği önemdir.
  Okul psikolojik danışmanının veya pedagogunun aile ve okul arasında öğrenci için sağlıklı bir iletişim kuracağını belirtmesi modelin olumlu bir yönüdür.
 • Oturma düzeninin klasik oturma düzeninden farklı olarak, öğrencilerin birbirleriyle etkileşimine imkan tanıyan ve derse yönelik dikkatini canlı tutması açısından olumlu katkı sağlayacaktır..
 • Uygulanacak testler ve yapılacak ölçmeler sonrası her öğrencinin kendi ilgi ve yeteneklerine göre eğitim görecek olması önemli bir noktadır.
 • Öğrencilerin sırayla grup lideri olduğu zaman, lider olmadığı zamanlarda hissettiği duygu ve düşüncelerini hatırlayarak, lider olmayan öğrencilere empati yaparak yönlendirmeler yapması kolaylaşacaktır..
 • Bu ise öğrencinin erken yaşlarda empati beceresini kazanmasına ve ilerleyen yaşlarında sorumlu ve duyarlı bir birey olmasına yardımcı olacaktır.
 • Bir diğer önemli husus ise, ders anlatımında materyallerin etkin bir şekilde kullanılmasıdır.
 • Materyallerin etkin kullanılması derste anlatılan konuyla ilgili video konferans yoluyla ilgili kişilerle görüşüp öğrencilerin sorularını onlara iletmesine imkan vermesi açısından önemli bir nokta olarak görülmektedir.
 • Ayrıca endüstri 4.0 ve yazılım alanındaki gelişmelere ülke olarak ayak uydurmak zorunda olduğumuz için, kodlama derslerinin müfredata eklenmesi hayati bir önem arz etmektedir.
 • Her hafta lider değişiminde devir teslim ile teşekkür edilmesi, kişinin lider ve uyumlu üye olması, seçimin hayatının sıradan bir parçası haline gelmesi ve sonuçlarına katlanılması, yanlışta özür dilenmesi, düzeltilecek olan için özür dileyerek başlanması, liderin ve yardımcısının sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olması, her öğrencinin grupta her öğrenci ile birlikte çalışmak zorunda olması, ortak soru ve kaliteli sorunun grup olarak birlikte hazırlanması, soru sorma adabının hayatın bir parçası haline gelmesi, arkadaşlık ilişkilerinde sevginin saygının, adaletin, nezaketin, dürüstlüğün, iyi niyetin, hoşgörünün, kendisi ile yarışmanın, toleransın, duyguları dikkate almanın, doğruluğun, sorunu ilgilisi ile çözmenin, arabuluculuğun, emanetin, sahipliliğin, aidiyetin, onurun, değerlere saygı duymanın, farklılıkları fark ve tolere etmenin, şefkatin, ödül ve cezanın hayatın bir parçası olduğunun, hatadan ders almanın, yönetmenin, yönetilmenin, bereketin, disiplinin, empatinin, esnekliğin, doğruluğun, istikrarın, barışın, istişarenin,  ardımseverliğin ve diğer birçok değerin, sistemin yapısından dolayı hayatın içerisinde sistemleşmiş olması ile öğrencilerin uymaları gerçekleştirilir.
 • Grup şeklinde çalışmanın öğrencilerin birbirlerinden öğrenmesine katkı sunması,
 • Öğrenciler arasında işbirliğini geliştirmesi,
 • Akıl oyunları, sınıarı ve çeşitli atölyelerle öğrencin okula karşı motivasyonun artması sağlanırken ders konusu ile bağlantılı olarak pekiştirmenin sağlanması,
 • Öğrenciyi sadece teorik bilgiden uzak tutması, alternatife veanalize yönlendirmesi,
 • Pekiştirme sınıfının olması ile öğrencinin kendisini aşmasının sağlanması,
 • Ödüllendirme sisteminin, kendi ile yarışa dahil olması,
 • Toplu ödüllendirmelerin olması, biz duygusunun oluşmasına katkı sağlayacaktır., Bu ödüllendirmeler de yine total başarıya göre ölçümlenecek ve total başarının artışına göre belirlenecektir.
 • Görsel, işitsel ve kinestetik zekaya hitap edecek şekilde derslerin işlenmesinin daha etkili olması,
 • Öğrencileri sürece tam anlamıyla dahil etmesi, öğrencinin süreci yürütmesi,
 • Öğrenci ailesinin öğrenme sürecine dahil olması,
 • Öğrenciye sürekli bir öğrenme ortamı sunması,
 • Öğretmenin birkaç öğrenciye dayalı ders yapma yerine öğrenme sürecine bütün öğrencilerin aktif katılması,
 • Sınavların toplu olarak yapılması ile gerçek başarının ve giderilmesi gereken eksikliklerin ölçülebilir şekilde ortaya çıkmasının sağlanması.
  Sürecin Akademik Kurul tarafından takip, geliştirme ve raporlamaya tabi tutulması, modelin güçlü yönlerini oluşturmaktadır. Bu modelde pekiştirme sınıarının bilindik sınıfardan farklı olması (öğrencinin ihtiyaçlarına göre ortamın düzenlenmesi: Isı, ışık, müzik, öğrenme gereçleri vb) modeli öğrenci açısından çekici hale getiren etmenlerden biridir. Bu sayede öğrencinin motivasyonu ve başarısı artacaktır. Bunun dışında öğrenme sürecine başlanmadan önce öğrencinin yetenek ve ilgilerinin çok yönlü değerlendirilmesi modelin en önemli artılarından biridir. Öğrenciyi öğrenmenin merkezine alarak, ona uygun bir öğrenme metodu ile öğrenme başlamış olacaktır. Ailenin çeşitli atölyelerle, öğrenme sürecine dahil edilmesi ve çocuğunun yanında yer alması öğrencinin motivasyonunu artıracağı gibi, ailenin çocuğunu daha iyi anlamasını sağlayacaktır.
  Yine teneffüslerde çeşitli alanlarda gösterime sunulan eğitsel videolar ve slaytlar, gizil bir şekilde öğrenmeyi desteklerken teneffüslerin de keyifli öğrenme vaktine dönüşmesi, teneffüste davranışsal öğrencilerin takip edilmesi, değerler eğitimine sahada katkı sağlayacaktır. Ayrıca öğrencinin evdeki sorularını yanıtlayabilmek için "akademik danışmanın" öğretmen olması öğrenci ve veli açısından önemli bir pekiştireç olacaktır. Öğretmenin bu danışmanlığı belli bir saat içerisinde ve sanal ortamda yapıyor olması da, öğretmenin bu hizmeti sunarken daha rahat olmasını sağlayacaktır.
  Grup ve liderlerlerin çalışmasında, "öğreterek öğrenmenin" dahil edilmesi, öğretmenin öğretme yükünü hafifetecektir. Öğretmenin salt öğreten olmaktan çıkıp, dersi işleyen, yönlendiren, öğrenmeyi öğreten olması açısından da önemli bir sonuçtur.
  Sınıf İçerisinde Grupların Oluşturulması
  Sınıftaki gruplar, kinestetik, görsel ve işitsel öğrenme stillerine sahip öğrencilerden oluşacaktır. Bir başka deyişle oluşturulan bir grubun içerisinde farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin bulunmasına özen gösterilecektir.
WhatsApp Destek Hattı
(552) 877 0 877